IOT inom vård och omsorg

I och med vår samhällsutveckling ser vi idag ett tydligt mönster om det växande behovet av tekniska uppfinningar, lösningar och nytänkande kunskap. Vårt samhälle blir allt mer beroende av just de tekniska bitarna, så som datorer, robotar, koder och internet, och det på alla plan. Även vår vård och omsorg tar till större del hjälp av teknikens under på flera olika sätt, trots att anpassningen där är något mer långsam. Något som däremot blivit allt mer tillträdande under de senaste åren är IOT inom vård och omsorg – en faktor som möjliggör smidig hantering och flexibla lösningar för våra äldre runt om i landet. 

IOT – vad menas med det?

IOT är en förkortning för Internet of Things, vilket innebär att man inom olika sektioner av samhället tar hjälp av såväl tekniska som onlinebaserade lösningar för att effektivisera ett arbete och skapa bättre lösningar för samtliga inblandade. Internet of Things är ett tekniskt sgement som allt fler riktar in sig allt mer mot för att förbättra, underlätta och öka tryggeheten för olika samhällsgrupper. 

Internet of Things inom äldrevården

Som tidigare nämnt blir det allt vanligare att man tar till sig av IOT och de smarta tekniska lösningar som kommer därtill inom vård och omsorg. IOT inom vård och omsorg kan appliceras på såväl äldreboenden och vårdhem som på vårdcentraler, specifika sjukhus och privata bostäder med extra tillsyn. 

Varför?

Anledningen till att ta mer hjälp av just IOT inom vår vård beror på att vi ställs inför allt större utmaningar i samhället. Det med vår växande befolkningsmängd, vår ökande livslängd och förändringen som sker i vår folksammansättning. 

Samtidigt sker också förändringar inom arbetslivet, intressen och generella levnadsstandarder, vilket har bidragit till att engagemanget inom just vård och omsorg har minskat under de senaste åren. När personal inom vården minskar parallellt med att antalet sjuka, skadade och gamla stiger blir det en krock som skapar diverse utmaningar. 

Med IOT inom vård och omsorg är det lättare att anpassa sig efter dessa förändringar och på ett relativt bra sätt möta de nya krav som ställs. Dessa lösningar är också avgörande för att de i behov av vård och omsorg, inte minst äldre och funktionshindrade, ska känna sig trygga. 

Hur används IOT inom vård och omsorg?

En IOT lösning som framförallt tagit allt större plats på marknaden är så kallade tillsynslösningar och larmenheter. Dessa installeras då i de äldres bostäder, hem eller rum i på såväl äldreboenden som vårdhem och privata avdelningar. Väl på plats kommer dessa enheten ge den tillsyn som de äldre är i behov av, även på avstånd. 

Dessa lösningar kan i många fall benämnas som trygghetskamera, trygghetslarm och fjärrtillsyn. Främsta egenskapen är att enheterna ska upptäcka och märka ut situationer där den äldre i fråga är i behov av lite extra tillsyn, det vill säga utan att patienten själv ska behöva larma eller meddela någon om det. Det även under natten. 

Automatiska meddelanden till ansvariga 

Enheterna som sätts upp skickar istället automatiskt iväg varningar eller meddelanden till ansvarig personal. På så sätt är det möjligt för personalen att upptäcka ett akut läge eller en nödsituation i god tid, vilket också möjliggör för dem att agera snabbare och bättre förbereda inryckningen baserat på vad som visats vid tillsynen. 

Till skillnad från att personalen endast besöker de äldre enligt ett visst schema kan de via denna smarta IOT lösning få tydliga indikationer på andra tillfällen där besök eller tillsyn kan vara bra. De äldre kan känna sig trygga med att bo hemma då tillsynen blir bättre, medan personalens arbete effektiviseras och förbättras i alla led. 

System för hantering av data

Tillhörande dessa IOT enheter med övervakning och tillsyn är ett system där alla data och information samlas. Via det systemet är det möjligt för personalen att få direkt åtkomst till diverse meddelanden, varningar och larm, samtidigt som hantering blir enklare. 

Med detta system finns det också chansen att komma fram till andra tekniska påfund som kan öka tryggheten och förbättra arbetet för samtliga parter. En trygghetskamera ger tillgång till en viss typ av tillsyn, medan trygghetslarm ger en annan. Liknande enheter kan kombineras för att optimera lösningarna och förenkla hantering ytterligare.

IOT och dess positiva inverkan

Oavsett vilken form av IOT enhet eller trygghetslösning det gäller är det ett faktum att de tekniska funktionerna ser till att vår vård och omsorg förbättras avsevärt. Med nya innovationer är det möjligt att möta de växande kraven som ställs på såväl personal och arbetare som på patienterna själva och hela systemet i fråga. 

Via smidiga system kan olika enheter kopplas samman och underlätta arbetet för de inblandade. Samtidigt kan patienter i behov av stöd och hjälp få den vård och omsorg de behöver även på avstånd, vilket är en trygghet i sig. 

Vardagen blir enklare för alla när IOT kan förbättra kvalitén på den vård och service som berör våra äldre. De tekniska enheterna med digital uppkoppling finns tillgängliga alla tider på dygnet och på alla platser – alla delar i systemet påverkas åt det positiva, för att i sin tur arbeta bättre och bidra till ökad livskvalité. Det finns dock ännu mycket att utforska inom IOT för vård och omsorg!